Dzień Kadeta

poczet

23 maja br. na placu szkolnym ZSEiM odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kadeta, w którym uczestniczyły wszystkie nasze klasy wojskowe. Uroczystość prowadzona była przez p. Edytę Chudobę - Dyrektor ZSEiM w Chełmie oraz p. ppłk. rez. Andrzeja Stępniaka - nauczyciela specjalizacji wojskowej. Gościem szczególnym obchodów Dnia Kadeta w naszej szkole był p. ppłk. Andrzej Stachyra Szef Wojskowego Centrum Uzupełnień w Chełmie.

kadeci1

dyrektor pulkownik oraz kadeci

 

 

Regulamin mundurowy kadetów klas wojskowych

„Honor służby jest jak sztandar,
z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”.
Józef PIŁSUDSKI

KODEKS HONOROWY
UCZNIA WOJSKOWEJ KLASY MUNDUROWEJ O SPECJALIZACJI WOJSKOWEJ

Godność i honor ucznia:

 1. Godność ucznia klasy mundurowej, to wartość wypływająca z szacunku dla samego siebie, poczucia dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa i podjęcia szczególnych zobowiązań wobec Ojczyzny.
 2. Honor ucznia klasy mundurowej to postawy i działania, które znamionują uczciwego i prawego człowieka. Jest źródłem jego czci oraz moralnych wartości środowiska.
 3. Fundamentalnymi cnotami ucznia klasy mundurowej są: patriotyzm, męstwo, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, prawdomówność oraz solidarność.
 4. Uczeń klasy mundurowej otacza szczególną czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy. Szanuje mundur wojskowy, który uosabia uświęcone tradycją wartości oręża polskiego.
 5. Uczeń klasy OPW ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich uroczystościach patriotycznych, patriotyczno-religijnych i wojskowych organizowanych przez szkołę, Miasto Chełm, Jednostki Wojskowe i instytucje podległe MON i MSWiA.
 6. Uczeń klasy mundurowej utożsamia się z tradycjami i dobrym imieniem Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa.
 7. Uczeń klasy mundurowej respektuje normy prawne i społeczne. Szanuje instytucje państwa i społeczeństwa.
 8. Cechuje go szczerość i szacunek dla innych. Stawia zawsze koleżeństwo ponad ambicje osobiste. Dba o wizerunek i dobre imię szkoły, z którymi się utożsamia.
 9. Nie dopuszcza się czynów, narażających na uszczerbek jego honoru i dobre imię szkoły, którą reprezentuje. Czynami niegodnymi ucznia klasy mundurowej są w szczególności: obłuda, prywata, niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań.


Uczeń w szkole:

 1. Jest świadomy, że swoim postępowaniem zawsze reprezentuje Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa.
 2. Kształtuje pozytywne cechy charakteru i podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje. W stosunku do kadry nauczycielskiej przejawia szacunek, szczerość oraz gotowość do realizacji zadań.
 3. Zawsze poczuwa się do odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania, nie obarcza winą innych.
 4. W relacjach koleżeńskich wyraża szacunek dla drugiego człowieka i jego godności osobistej, kieruje się poczuciem sprawiedliwości oraz dąży do umacniania więzi koleżeńskich.
 5. Wykazuje szczególną troskę o kolegów, a w sytuacjach zagrożenia życia jest gotów do niesienia im pomocy.


Uczeń poza szkołą:

 1. W środowisku społecznym prezentuje najwyższe wartości moralne i obyczajowe. Jest wzorem kultury osobistej i dobrego wychowania.
 2. Odnosi się z szacunkiem i zrozumieniem do obowiązków i potrzeb rodzinnych swoich podwładnych i kolegów.
 3. Dąży do integracji swojego środowiska, a w kontaktach towarzyskich prezentuje postawę otwartości.
 4. Nie jest obojętny wobec negatywnych postaw i poczynań. Udziela pomocy potrzebującym i występuje w obronie pokrzywdzonych.
 5. Uczeń nie esponuje w miejscach publicznych pomocy naukowych wypożyczanych ze szkoły w celu doskonalenia swoich umiejętności praktycznych ( np. atrapa karbinka, pistoletu, noża itp.) w ramach nauki własnej.
 6. Nie podejmuje działalności, która naruszałaby jego dobre imię i szkoły, którą reprezentuje w swoim srodowisku.


W przypadku naruszenia powyższych zapisów Kodeksu Honorowego Ucznia klasy mundurowej o specjalizacji wojskowej uczeń zostaje czasowo lub na stale usunięty z klasy wojskowej mundurowej i przeniesiony do klasy równoległej niemundurowej. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły w zależności od wagi naruszenia zapisów Kodeksu.

Regulamin mundurowy

Załącznik graficzny do regulaminu

Aneks do regulaminu

 

Wojewódzkie obchody ,,Dnia Kadeta"

zbiorowe kadetowjpg

kadeci zseim

12.05.2023 roku uczniowie klasy 2ct oraz wybrani uczniowie pozostałych klas OPW (3ct,1ct,1dt) wzięli udział w Wojewódzkich obchodach „Dnia Kadeta” które przeprowadzono w formie uroczystego apelu w obiektach „Targów Lublin”.
W uroczystościach uczestniczyło 20 szkół z województwa lubelskiego prowadzących oddziały OPW i CWKM.

dzien kadeta organizatorzy
Święto zostało ustanowione w 1930 r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego na pamiątkę śmierci najmłodszego z poległych kadetów Karola Hieronima Chodkiewicza.W czasie uroczystości wręczono puchary laureatom wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, gdzie drużyna ZSEIM zajęła drugie miejsce. Dowódca naszej Drużyny Bartłomiej Dubiel z 2ct odebrał puchar z rąk Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji gen. bryg. Mirosława Brysia.

odebranie nagrody przez dowodce

wreczenie nagrody druzynie musztry

Ponadto, Drużyna Musztry Paradnej wykonała pokaz Musztry. Nieprzeciętne umiejętności naszych uczniów zostały nagrodzone gromkimi brawami przez wszystkich uczestników uroczystości.

meldunek dowodcy druuzyny musztry zseim

pokaz musztry

Poczet Sztandarowy Szkoły wystawiła klasa 3ct w składzie: dowódca pocztu - Bartłomiej Wilgos, sztandarowy – Mikołaj Kozłowski oraz asystujący – Kuba Holuk. Chorążym Proporca Szkoły w trakcie uroczystości była Kamila Łydzińska z kl. 2ct. Sztandarowi Szkoły i Proporcowi Szkoły towarzyszył pododdział honorowy złożony z Drużyny Musztry Paradnej wystawionej przez klasy  2ct i 1ct, którym dowodził Bartłomiej Dubiel.
Pododdziałem asystującym dowodził Przemysław Czeryna z kl. 3ct.

wszyscy kadeci na obchodach

 

 

Reprezentacja ZSEiM najlepsza w eliminacjach zawodów sportowo -obronnych !

Resized 20230511 152843 1 1

W dniach 9-11.05.2023 r. reprezentacja ZSEiM złożona z uczniów klasy 2ct w składzie: Kacper Martyniak, Karol Szewczyk, Cyprian Olender, Sebastian Szymanko, Maciej Jabłoński, Kamila Łydzińska oraz Julia Kawałek wzięła udział w zawodach sportowo - obronnych w ramach eliminacji do VII Centralnego Zlotu Klas Mundurowych „Orzysz 2023”. Reprezentacja zajęła pierwsze miejsce pokonując 14 drużyn z województwa lubelskiego i ościennych województw. Zwycięstwo zapewniło udział naszej szkoły w VIII Centralnym Zlocie Klas Mundurowych, który odbędzie się we wrześniu 2023r. w Orzyszu.

received 916269136345358
Należy również dodać. ze w dwóch podstawowych konkurencjach tj. biegu na 3km z przeszkodami (gdzie wyprzedzili kolejną drużynę o 1 minutę) oraz rzut granatem na odległość, pierwsza pomoc medyczna, nasza drużyna nie miała sobie równych, w pozostałych konkurencjach takich jak, dostarczanie amunicji, budowa okopu strzeleckiego, ustawianie miny ppanc, pokonywanie terenu skokami i innych zajmowała również czołowe lokaty. Podsumowując, wygraliśmy zawody wyprzedzając kolejną drużynę o 12 punktów.
Gratulujemy zarówno drużynie jak i Panu ppłk Andrzejowi Stępniakowi, który jest opiekunem naszej drużyny i tak doskonale przygotował swoich wychowanków do zawodów, a także Panu Tomaszowi Nyszce, który wspierał uczniów w czasie zawodów.

Miejskie uroczystości obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja

64527ec1458b1 o medium

3 maja 2023 r. uczniowie klas 3 OPW (3ct), 2 OPW (2ct), 1 OPW (1ct,1dt) wzięli udział w miejskich uroczystościach upamiętniających 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie oraz na Placu Niepodległości.
Poczet Sztandarowy Szkoły wystawiła 3ct w składzie: dowódca pocztu - Bartłomiej Wilgos, sztandarowy – Mikołaj Kozłowski oraz asystujący – Dorian Jarosz. Chorążym Proporca Szkoły w trakcie uroczystości był  Bartłomiej Gorczycki. Sztandarowi Szkoły i Proporcowi Szkoły towarzyszył pododdział honorowy złożony z Drużyny Musztry Paradnej wystawionej przez 2ct i 1ct, którym dowodził Bartłomiej Dubiel.
Ponadto, Drużyna Musztry Paradnej wykonała pokaz Musztry, który został wysoko oceniony i nagrodzony gromkimi brawami.

6452813cb6a0e o medium