Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

 Błażej Bereza - przewodniczący
 Oliwia Chołaj -  wiceprzewodniczący

Karolina Okoń
Amelia Gilewicz

Sekcje:

 • prawno-organizacyjna
 • informacyjno-kulturalna
 • ds. rozrywki i sportu
 • dekoracyjno-fotograficzna
 • porządkowo-kontrolna
 • ds. estetyki i czystości

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
mgr Beata Korszla
mgr Elżbieta Tywoniuk

Rzecznicy Praw Ucznia
mgr Ilona Czernecka
mgr Emil Kolenda

 

Plan pracy w roku szkolnym 2023/24

Wrzesień

 • Wybory samorządów klasowych – organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych klasy
 • Zebranie przedstawicieli klas – Zebranie SU
 • Powołanie sekcji:
  - prawno-organizacyjna
  - informacyjna
  - dekoracyjno-fotograficzna
 • Ułożenie planu pracy:
  - regulaminu SU
 • - programu wychowawczego szkoły
  - wniosków z posiedzeń RP
  - obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN
  - propozycji uczniów
 • Ustalenie terminów zebrań SU i spotkań z Dyrekcją Szkoły
 • Kiermasz książek
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Otrzęsiny klas pierwszych
 • Dzień Chłopaka – koncert życzeń
 • Prezentacja postaci dla klas pierwszych na lekcjach historii „ Gen. Wł, Anders-sylwetka patrona naszej szkoły”
 • Zbiórka środków finansowych na adopcję Niedźwiedzia Brunatnego w Zamojskim Zoo
 • Warsztaty pierwszej pomocy.


Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej – akademia
 • Oskary Nauczycielskie


Listopad

 • Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości i Ślubowanie klas I


Grudzień

 • SU – Mikołaj w klasach, życzenia dla Nauczycieli
 • Wybory na przewodniczącego/ą SU
 • Boże Narodzenie (akademia, spotkania opłatkowe, kolędowanie)
 • Kolędowanie w Domu Dziecka


Styczeń

 •  V edycja szkolnego dyktanda o „Pióro Dyrektora Szkoły”
 • „Mam Talent u Czarniecczyków”- eliminacje szkolne
 • „Tydzień Kultury Globalnej”


Luty

 • Zabawa choinkowa
 • Poczta Walentynkowa
 • Kiermasz zdrowych ciast i świeżych soków


Marzec

 • Dzień Otwarty Szkoły – organizacja dnia
 • Dzień Kobiet – koncert życzeń
 • Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły
 • Plebiscyt-  Najsympatyczniejsza klasa maturalna.


Kwiecień

 • Wielkanoc- akademia
 • Życzenia dla Nauczycieli – kartki Świąteczne
 • Dzień Patrona
 • Uroczyste pożegnanie maturzystów


Czerwiec

 • Plebiscyt – Najsympatyczniejsza klasa roku.
 • Piknik Edukacyjny
 • Zakończenie Roku Szkolnego - życzenia


Działania podejmowane przez cały rok

 • Losowanie szczęśliwego numerka.
 • Regularne spotkania SU (omawianie wykonanych i planowanie nowych zadań)
 • Włączanie się w akcje charytatywne:
  - Bank Żywności – zbiórka art. Spożywczych
  - WOŚP
  - Gwiazdka dla najmłodszych – akcja szkolna
  -„ Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
 • Spotkania z Dyrekcją Szkoły przedstawicieli SU i gospodarzy klas.
 • Promocja i prezentacja szkoły:
  - udział sztandaru w uroczystościach szkolnych i miejskich
  - prezentacja twórczości uczniów w CHDK, Urzędzie Miasta i innych placówkach kulturalno-oświatowych
 • Prowadzenie dokumentacji SU
 • Współpraca SU z:
  - Dyrekcją Szkoły
  - Pedagogiem Szkoły
  - Wychowawcami
  - Radą Rodziców
  - Pracownikami Szkoły
  - Centrum Multimedialnym
  - Biblioteką Szkolną
  - Organizacjami i kołami działającymi w szkole
 • Kolorowy Dzień – każdego miesiąca
 • Kropka dyrektora dla ucznia wskazanego przez wychowawcę i za 100% frekwencję.
 • Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru.
 • Działalność artystyczna:
  - organizowanie szkolnych konkursów
  - rozwijanie zdolności uczniów
  - działalność zespołu muzycznego
 • Działalność sportowa: według harmonogramu kalendarza imprez

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I: Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje.
II: Kadencja władz, wybory, vacat i odwołanie władz
III: Nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego
IV: Postanowienia końcowe, zmiany w regulaminie.

Podstawę prawną Regulaminu Samorządu Uczniowskiego stanowi artykuł 55 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku tekst jednolity: Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego m. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Rozdział I: Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje.
§ 1
1.Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
2.Organami Samorządu Uczniowskiego są:
- Samorządy Klasowe
- Zarząd Samorządu Uczniowskiego
- Rada Samorządu Uczniowskiego
3.Członkowie Samorządów Klasowych oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego stanowią Radę Samorządu Uczniowskiego.
4.Samorządy Klasowe, Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Rada Samorządu Uczniowskiego działają zgodnie ze swoimi uprawnieniami i kompetencjami określonymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
5.Członkowie wyżej wymienionych organów mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz uczestnictwa w zebraniach organów władz.
§ 2
1.Samorząd Klasowy sprawuje władzę na szczeblu klasy.
2.Składa się z:
- Przewodniczącego,
- Wiceprzewodniczącego
- Skarbnika
3.Do zadań Samorządu Klasowego należy:
- reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i Dyrekcji szkoły;
- inicjowanie i organizowanie życia klasy;
- obrona interesów uczniów na szczeblu klasowym;
- udział w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego oraz w pracach podejmowanych przez Samorząd Uczniowski;
- informowanie klasy o postanowieniach Rady Samorządu Uczniowskiego;
- reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych;
§ 3
1.Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:
- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
- Dwóch wiceprzewodniczących
- Sekretarz
- Skarbnik
- Szefowie i zastępcy sekcji Samorządu Uczniowskiego.
2.Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
- koordynuje pracę Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu Uczniowskiego;
- dokonuje podziału obowiązków wśród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
- uzgadnia z opiekunem Samorządu Uczniowskiego terminy zebrań i informuje go o pracach Samorządu;
- prowadzi zebrania Samorządu;
- podpisuje dokumenty w imieniu Samorządu Uczniowskiego;
- dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego (na Plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej);
3.Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
- koordynują pracę Rady Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych;
- wspierają i koordynują pracę sekcji Samorządu Uczniowskiego;
- w razie potrzeby przejmują obowiązki i kompetencje Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
4.Sekretarz:
- prowadzi dokumentację pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje sprawozdania z przeprowadzonych akcji;
- prowadzi książkę protokołów z zebrań Samorządu Uczniowskiego;
5.Skarbnik:
- prowadzi dokumentację finansową Samorządu Uczniowskiego;
- zarządza środkami finansowymi Samorządu Uczniowskiego;
6.Szefowie sekcji Samorządu Uczniowskiego:
- realizują zadania zgodne z założeniami i celami sekcji;
- powołują zastępców i członków sekcji;
7.Do zadań Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
- opracowanie projektu rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego i przedstawienie go Radzie Samorządu Uczniowskiego na pierwszym zebraniu Rady SU w miesiącu wrześniu danego roku szkolnego;
- realizacja zadań zawartych w rocznym planie pracy;
- przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych akcji i zrealizowanych zadań;
- reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec nauczycieli, Dyrekcji szkoły oraz na zewnątrz ZSE i III LO w Chełmie;
- przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrekcji szkoły inicjatyw, wniosków i opinii wypracowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego w sprawach dotyczących szkoły;
- występowanie w imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego do władz szkolnych z inicjatywami dotyczącymi zmian w organizacji pracy i życia szkoły;
- zgłaszanie w imieniu Samorządu Uczniowskiego propozycji zmian w Statucie Szkoły;
- informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz uczestnictwem w działalności Samorządu Uczniowskiego;
- obrona interesów uczniów na szczeblu szkolnym, na życzenie uczniów indywidualnych, grup uczniów lub klas, reprezentowanie ich wobec Dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej;
- zgłaszanie faktu (w przypadku jego wystąpienia) nieprzestrzegania podstawowych praw ucznia: prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami oraz prawa do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- opiniowanie wniosków w sprawie skreślania uczniów;
- informowanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcji szkoły o bieżących pracach Samorządu i podejmowanych działaniach;
- wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły
- występowanie do Dyrekcji szkoły oraz Rady Rodziców o wsparcie finansowe inicjatyw Samorządu Uczniowskiego;
8.Wszystkie decyzje i uchwały Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zarząd ze wszystkich decyzji rozlicza się przed Radą Samorządu Uczniowskiego.
9.Zarząd Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje nauczyciela – opiekuna oraz Dyrekcję szkoły.
10.Zarząd może używać pieczątki Samorządu Uczniowskiego, do opieczętowania wewnętrzszkolnych dokumentów SU. Pieczęć SU przechowuje nauczyciel – opiekun SU.
11.Zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny się odbywać minimum raz na miesiąc. Spotkanie Zarządu zwołuje jego Przewodniczący. Pierwsze zebranie powinno się odbyć na początku danego roku szkolnego, najpóźniej w drugim tygodniu września.
12.Na własne życzenie w zebraniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcja szkoły.
§ 4
1.Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z Samorządów Klasowych oraz z Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
2.Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo do:
- wyrażania opinii w sprawach dotyczących pracy szkoły;
- zapoznania się z faktami i wyrażania opinii na temat łamania podstawowych praw ucznia;
- ustalania wspólnie z Radą Pedagogiczną kryteriów oceny zachowania;
- organizowania życia szkolnego i podejmowania inicjatyw, które rozwijają zainteresowania uczniów i zaspokajają potrzebę ich samorealizacji;
- redagowania gazetki szkolnej, tworzenia strony internetowej Samorządu Uczniowskiego oraz prowadzenia gablotki informacyjnej;
- korzystania ze szkolnego radiowęzła na zasadach uwzględniających dobro uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
- organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją szkoły i opiekunem Samorządu Uczniowskiego;
- współpracy z Samorządami Uczniowskimi innych szkół;
- wyboru nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
3.Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
- zatwierdzanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego;
- powoływanie sekcji Samorządu Uczniowskiego i Komisji Wyborczej;
- rozliczanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego z realizacji zadań zawartych w planie pracy;
- typowanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów;
- gospodarowanie środkami materialnymi i finansowymi Samorządu Uczniowskiego;
- opracowanie i zatwierdzanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, dokonywanie zmian i poprawek postanowień określonych przez Regulamin;
- akceptacji harmonogramu szkolnych dyżurów klasowych, przygotowanego przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
4.Wszystkie decyzje i uchwały Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5.Rada Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje nauczyciela – opiekuna oraz Dyrekcję szkoły.
§ 5
1.Sekcje Samorządu Uczniowskiego są powoływane przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
2.Rada spośród swoich członków lub kandydatów zaproponowanych przez Zarząd wybiera koordynatora sekcji.
3.Sekcja może mieć charakter stały (pracuje przez cały rok) lub tymczasowy (powołana do wykonania konkretnego zadania).
4.Sekcja powinna precyzyjnie określić:
- swoją nazwę;
- zakres działalności i kompetencje;
- okres istnienia;
- skład osobowy;
5.Koordynator sekcji może powołać do współpracy swojego zastępcę oraz członków sekcji spośród wszystkich uczniów szkoły.
6.Na czas istnienia sekcji koordynator i jego zastępca wchodzą w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
7.Sekcje Samorządu Uczniowskiego przygotowują sprawozdania ze swojej działalności, które przedstawiają na zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego. Sekretarz zamieszcza je w książce protokołów.

 

Rozdział II: Kadencja władz, wybory, vacat i odwołanie władz.
§ 6
1.Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa dwa lata kalendarzowe.
2.Samorząd Klasowy wybierany jest przez społeczność klasy w wyborach powszechnych, tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w klasie na lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku szkolnego.
3.Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez społeczność uczniowską szkoły w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego.
4.Wszyscy uczniowie szkoły mają czynne i bierne prawo udziału w wyborach do Samorządów Klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego z zastrzeżeniem, że uczniowie klas kończących naukę, nie mogą ubiegać się o miejsce w Zarządzie wybieranym na kolejny rok.
5.Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazuje książkę protokołów, pieczątkę Samorządu Uczniowskiego oraz środki materialne i finansowe należące do Samorządu nowemu Zarządowi.
6.Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach, dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo wybrany Zarząd oraz przekazuje mu swoje uprawnienia i kompetencje.
7.Do końca roku szkolnego członkowie ustępującego Zarządu służą radą i pomocą członkom nowego Zarządu w realizacji wszystkich zadań ujętych w planie pracy Samorządu Uczniowskiego.
§ 7
1.W celu przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje Komisję Wyborczą.
2.Komisja Wyborcza ma miesiąc na przeprowadzenie wyborów.
3.Komisja działa na zasadach tymczasowej Sekcji Samorządu Uczniowskiego.
4.W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący oraz nie więcej niż pięć osób wyłonionych spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
5.Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego.
6.Do zadań Komisji Wyborczej należy:
- wyznaczenie i ogłoszenie terminu wyborów;
- kwalifikowanie kandydatów ubiegających się o wejście do Zarządu;
- ogłoszenie listy wyborczej z nazwiskami kandydatów do Zarządu ;
- czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej;
- zorganizowanie spotkania kandydatów do Zarządu z Radą Samorządu Uczniowskiego;
- powołanie osób z Samorządów Klasowych, które przeprowadzą głosowanie w swoich klasach i dostarczą wyniki wraz z kartami do głosowania do Komisji Wyborczej;
- organizacja wyborów oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem;
- liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników;
- sporządzenie sprawozdania z wyborów;
7.Przewodniczący Komisji Wyborczej odpowiada za działania komisji oraz rozlicza się z przebiegu jej prac przed Radą Samorządu Uczniowskiego.
8.Komisja działa pod nadzorem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§ 8
1.Kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń szkoły.
2.Kandydaci powinni być uczniami rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków szkolnych.
3.Kandydat może zgłosić się do wyborów sam lub być wytypowany przez grupę uczniów. Wszyscy kandydaci do władz Samorządu muszą wyrazić wolę startu w wyborach popartą pisemną zgodą.
4.Kandydat do władz Samorządu powinien posiadać pisemną, pozytywną opinię swojego wychowawcy.
5.Uczniowie, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Zarządzie, muszą zebrać wśród uczniów szkoły co najmniej pięćdziesiąt głosów poparcia oraz sporządzić imienną listę swoich „zwolenników" wraz z ich podpisami.
6.Uczeń może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi do władz Samorządu.
7.Kandydaturę wraz z listą poparcia i pisemną zgodą na start w wyborach należy zgłosić do Komisji Wyborczej nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem wyborów.
8.Kandydat do Zarządu ma prawo do kampanii wyborczej, którą może zorganizować sam lub z pomocą swoich „zwolenników".
9.Kampania wyborcza powinna:
- przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata;
- uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania oraz kulturę języka i sposobu wypowiedzi;
- w czasie kampanii wyborczej nie można oczerniać kandydatów, niszczyć mienia, plakatów i innych materiałów reklamowych kandydatów;
10.Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do wyborów przez Komisję Wyborczą są umieszczane w gablocie informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz na listach wyborczych.
11.W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do władz Samorządu na dwa tygodnie przed terminem wyborów, Rada Samorządu Uczniowskiego wyłania spośród swoich członków kandydatów do Zarządu, którzy wezmą udział w szkolnych wyborach.
§ 9
1.Głosowanie przeprowadza się w jednym dniu, na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych (z uwzględnieniem pracy szkoły w systemie zmianowym) we wszystkich klasach jednocześnie.
2.Jeśli w dniu wyborów klasa jest na praktyce, głosowanie przeprowadza się dzień wcześniej lub dzień później.
3.Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Uczniowskiego.
4.Wyborca, po złożeniu podpisu na liście obecności, otrzymują karte do głosowania i oddają głos.
5.Wyborca głosuje tylko na jedną osobę z listy kandydatów.
6.Żeby głos był ważny, przy nazwisku kandydata należy postawić znak „X". Inne głosy są nieważne.
7.Karty do głosowania wrzucane są do specjalnie przygotowanej i opieczętowanej urny w obecności komisji wyborczej.
8.Po zakończeniu głosowania, komisja liczy głosy, sporządza protokół wyborów i ogłasza wyniki głosowania.
9.Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwają nauczyciele – opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
10.Szczegółowe zasady przebiegu i organizacji wyborów władz Samorządu Uczniowskiego zawarte są w ordynacji wyborczej – załącznik nr 1.
§ 10
1.W skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi pięć osób, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach.
2.Członkowie nowego Zarządu, z uwzględnieniem woli wyborców, dokonują we własnym gronie przydziału funkcji i rozdziału obowiązków.
3.Nowy Zarząd może zaproponować Radzie Samorządu Uczniowskiego kandydatów na koordynatorów Sekcji Samorządu Uczniowskiego spośród osób, które kandydowały do władz Samorządu, ale nie uzyskały dostatecznego poparcia.

§ 11
1.Jeśli członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego naruszają Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub nie biorą udziału w pracach Samorządu, mogą zostać odwołani z funkcji przez Radę Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów.
2.Członek Zarządu może w ciągu roku szkolnego zrezygnować z ważnych powodów z pełnionej przez siebie funkcji.
3.Vacat we władzach Samorządu uzupełnia się przez powołanie do Zarządu kandydata, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w szkolnych wyborach lub w przypadku braku takiej osoby, Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród swoich członków kandydata przez głosowanie.

 

Rozdział III: Nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

§ 12
1. Nauczyciel – opiekun jest doradcą Samorządu Uczniowskiego. Służy uczniom swoją pomocą, radą i doświadczeniem we wszystkich pracach i zadaniach podejmowanych przez Samorząd, a w szczególności zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.
2. Nauczyciel – opiekun z upoważnienia Dyrektora Szkoły zapewnia niezbędne warunki organizacyjne do samorządnej działalności młodzieży.

3. Nauczyciel - opiekun uzyskuje status stałego obserwatora zebrań Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz koordynatora ich działań. Czuwa nad prawidłowym działaniem SU, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

4. Nauczyciel – opiekun za zgodą Rady Pedagogicznej informuje młodzież o jej uchwałach dotyczących spraw uczniowskich.

5. Nauczyciel - opiekun ma prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach Samorządu oraz do używania pieczątki Samorządu Uczniowskiego.

6. Nauczyciel - opiekun wraz z Zarządem SU opracowuje Roczny Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego. Zobowiązany jest również do przedstawiania Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU (semestralnego i rocznego).

7. Nauczyciel - opiekun inspiruje nauczycieli, a szczególnie wychowawców, do współpracy z SU i udzielaniu mu pomocy w jego działalności.

8. Opiekunem SU jest nauczyciel, któremu tę funkcję powierza Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu wyników wyborów przeprowadzonych przez Samorząd Uczniowski.

9. Wyboru Opiekunów SU dokonują wszyscy uczniowie szkoły w wyniku tajnego głosowania. Kandydatami są wszyscy nauczyciele szkoły. Dwóch kandydatów, którzy otrzymają największą ilość głosów, otrzyma stanowiska opiekunów samorządu uczniowskiego.
10. Wyboru Opiekunów SU dokonują wszyscy uczniowie szkoły w wyniku tajnego głosowania. Kandydatami są nauczyciele szkoły, którzy zostali zatrudnieni na czas dłuższy niż okres kadencji opiekuna SU oraz wyrazili zgodę na kandydowanie. Dwóch kandydatów, którzy uzyskają największą ilość głosów, otrzyma stanowiska opiekunów samorządu uczniowskiego.

11. Wybrany w drodze głosowania opiekun może odmówić pełnienia funkcji, jeżeli pracował na tym stanowisku. Może także – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej funkcji. W takiej sytuacji, na jego miejsce Zarząd SU proponuje nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna SU, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

12. Wybory są ważne jeżeli frekwencja przekroczy 50% uprawnionych do głosowania uczniów szkoły.

13. Wybrany w drodze głosowania opiekun może – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej funkcji. W takiej sytuacji, na jego miejsce Zarząd SU proponuje nowego opiekuna. W przypadku braku możliwości wybrania opiekuna SU, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

14. Wybory przeprowadzane są w jednej turze. Druga tura wyborów możliwa jest do przeprowadzenia wyłącznie w sytuacji uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów.

15. Zmiana nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU, może nastąpić na wniosek Dyrektora Szkoły. Zarząd SU ma też prawo wnioskować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły o zmianę opiekuna SU.

16. Bezpośrednim opiekunem Samorządu Klasowego jest wychowawca klasy, który realizuje m.in. w ten sposób zadania nauczyciela wychowawcy przewidziane w Statucie Szkoły.

17. Kadencja Opiekuna SU trwa dwa lata.

18. Wybory nowego Opiekuna przeprowadzane są w roku wyborów do końca marca.

19. Powołany Opiekun obejmuje funkcję od nowego roku szkolnego.

 

Rozdział IV: Postanowienia końcowe, zmiany w regulaminie.
§ 13
1.Do znajomości i przestrzegania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są wszyscy uczniowie szkoły, a zwłaszcza osoby reprezentujące władze Samorządu Uczniowskiego.

2.Regulamin SU powinien być dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

3.Wszyscy członkowie Zarządu oraz Samorządy Klasowe, na czas trwania kadencji, powinni mieć własne egzemplarze Regulaminu.

§ 14

1.Wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli tj. Samorządy Klasowe oraz członków Zarządu mogą zgłaszać poprawki do Regulaminu.

2.Poprawki muszą być przedyskutowane na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.

3.Zmiana w Regulaminie Samorządu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Samorządu Uczniowskiego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.