„Sprawni jak Żołnierze”

zwyciezczynie w zawodach sprawni jak zolnierze

W dniach 25-26 maja 2023 r. w Ostrowie Lubelskim odbył się finał wojewódzki XLVI Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”. W oddzielnych kategoriach dziewcząt i chłopców zostały przeprowadzone następujące konkurencje: test sprawnościowy, strzelanie kulowe, podtrzymanie życia-pierwsza pomoc przedmedyczna, bieg na dystansie 500 m oraz rzut granatem. Naszą szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowała drużyna w składzie: Gromadzka Oliwia z klasy IV ctp, Kawałek Julia z klasy IIct oraz Zimroz Patrycja z klasy II ct. Drużynę chłopców stanowili trzej bracia Kruk- Eryk, Kamil i Marek z klasy IV ctg -tegoroczni absolwenci. Nasi uczniowie w obu kategoriach zwyciężyli i będą reprezentować województwo lubelskie w finale ogólnopolskim zawodów. Do udziału w zawodach przygotował ich p. Arkadiusz Myszura.

zwyciezcy w zawodach sprawni jak zolnierze

 

 

Dzień Kadeta

poczet

23 maja br. na placu szkolnym ZSEiM odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kadeta, w którym uczestniczyły wszystkie nasze klasy wojskowe. Uroczystość prowadzona była przez p. Edytę Chudobę - Dyrektor ZSEiM w Chełmie oraz p. ppłk. rez. Andrzeja Stępniaka - nauczyciela specjalizacji wojskowej. Gościem szczególnym obchodów Dnia Kadeta w naszej szkole był p. ppłk. Andrzej Stachyra Szef Wojskowego Centrum Uzupełnień w Chełmie.

kadeci1

dyrektor pulkownik oraz kadeci

 

 

Regulamin mundurowy kadetów klas wojskowych

„Honor służby jest jak sztandar,
z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”.
Józef PIŁSUDSKI

KODEKS HONOROWY
UCZNIA WOJSKOWEJ KLASY MUNDUROWEJ O SPECJALIZACJI WOJSKOWEJ

Godność i honor ucznia:

 1. Godność ucznia klasy mundurowej, to wartość wypływająca z szacunku dla samego siebie, poczucia dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa i podjęcia szczególnych zobowiązań wobec Ojczyzny.
 2. Honor ucznia klasy mundurowej to postawy i działania, które znamionują uczciwego i prawego człowieka. Jest źródłem jego czci oraz moralnych wartości środowiska.
 3. Fundamentalnymi cnotami ucznia klasy mundurowej są: patriotyzm, męstwo, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, prawdomówność oraz solidarność.
 4. Uczeń klasy mundurowej otacza szczególną czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy. Szanuje mundur wojskowy, który uosabia uświęcone tradycją wartości oręża polskiego.
 5. Uczeń klasy mundurowej utożsamia się z tradycjami i dobrym imieniem Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa.
 6. Uczeń klasy mundurowej respektuje normy prawne i społeczne. Szanuje instytucje państwa i społeczeństwa.
 7. Cechuje go szczerość i szacunek dla innych. Stawia zawsze koleżeństwo ponad ambicje osobiste. Dba o wizerunek i dobre imię szkoły, z którymi się utożsamia.
 8. Nie dopuszcza się czynów, narażających na uszczerbek jego honoru i dobre imię szkoły, którą reprezentuje. Czynami niegodnymi ucznia klasy mundurowej są w szczególności: obłuda, prywata, niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań.


Uczeń w szkole:

 1. Jest świadomy, że swoim postępowaniem zawsze reprezentuje Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa.
 2. Kształtuje pozytywne cechy charakteru i podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje. W stosunku do kadry nauczycielskiej przejawia szacunek, szczerość oraz gotowość do realizacji zadań.
 3. Zawsze poczuwa się do odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania, nie obarcza winą innych.
 4. W relacjach koleżeńskich wyraża szacunek dla drugiego człowieka i jego godności osobistej, kieruje się poczuciem sprawiedliwości oraz dąży do umacniania więzi koleżeńskich.
 5. Wykazuje szczególną troskę o kolegów, a w sytuacjach zagrożenia życia jest gotów do niesienia im pomocy.


Uczeń poza szkołą:

 1. W środowisku społecznym prezentuje najwyższe wartości moralne i obyczajowe. Jest wzorem kultury osobistej i dobrego wychowania.
 2. Odnosi się z szacunkiem i zrozumieniem do obowiązków i potrzeb rodzinnych swoich podwładnych i kolegów.
 3. Dąży do integracji swojego środowiska, a w kontaktach towarzyskich prezentuje postawę otwartości.
 4. Nie jest obojętny wobec negatywnych postaw i poczynań. Udziela pomocy potrzebującym i występuje w obronie pokrzywdzonych.
 5. Uczeń nie esponuje w miejscach publicznych pomocy naukowych wypożyczanych ze szkoły w celu doskonalenia swoich umiejętności praktycznych ( np. atrapa karbinka, pistoletu, noża itp.) w ramach nauki własnej.
 6. Nie podejmuje działalności, która naruszałaby jego dobre imię i szkoły, którą reprezentuje w swoim srodowisku.


W przypadku naruszenia powyższych zapisów Kodeksu Honorowego Ucznia klasy mundurowej o specjalizacji wojskowej uczeń zostaje czasowo lub na stale usunięty z klasy wojskowej mundurowej i przeniesiony do klasy równoległej nie mundurowej. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły w zależności od wagi naruszenia zapisów Kodeksu.

Regulamin mundurowy

Załącznik graficzny do regulaminu

Aneks do regulaminu