Wizja i misja szkoły

Misja
Do Was Młodych należy przyszłość, myślimy w kategoriach ludzkiego przemijania, które jest zawsze przemijaniem ku przyszłości, kiedy mówimy: od Was zależy przyszłość, myślimy w kategoriach etycznych, wedle wymogów odpowiedzialności moralnej, która każe nam przypisywać człowiekowi, jako osobie – oraz wspólnotom i społeczeństwom złożonym z osób – podstawową wartość ludzkich czynów, zamierzeń, inicjatyw i intencji.

Jan Paweł II

Wizja
Jesteśmy przyjaźni uczniom i rodzicom, szanujemy ich poglądy, stwarzamy atmosferę tolerancji. Proces wychowania opieramy na wartościach moralnych, pomagamy we wszechstronnym rozwoju zainteresowań, talentów i własnej osobowości ucznia. Uczymy samoakceptacji, kreatywności, poruszania się w kręgu otaczających zjawisk społeczno–kulturowych. Pomagamy przezwyciężać młodzieńcze stresy, jednocześnie wskazujemy kierunek przyszłej drogi życiowej. Otaczamy opieką rodzinę jako podstawową komórkę społeczeństwa. Wychowujemy ku przyjaźni i miłości. Uczymy prawdy, szlachetności, wrażliwości i odpowiedzialności. Pielęgnujemy tradycje oraz obyczaje regionu i ojczyzny. Kształtujemy postawy proobronne i patriotyczne młodzieży. Promujemy właściwe postawy moralne poprzez wartości odnajdywane w etosie służb mundurowych.
Nawiązujemy kontakty z wyższymi uczelniami i ze szkołami za granicą. Promujemy się w szkołach podstawowych i gimnazjach.. Pragniemy wychować przyszłego Obywatela Zjednoczonej Europy, który nie zapomina o najwyższych wartościach życia – „Bóg – Honor – Ojczyzna".

Dyrektor

mgr Edyta Chudoba

Wicedyrektor

mgr Cezary Stopa

Godziny zajęć w roku szkolnym 2021/22

godziny zajęć

1

08:00 - 08:45

2

08:50 - 09:35

3

09:40 - 10:25

4

10:30 - 11:15

5

11:30 - 12:15

6

12:20 - 13:05

7

13:10 - 13:55

8

14:00 - 14:45

9

14:50 - 15:35

10

15:40 - 16:25

11

16:30 - 17:15

Procedury funkcjonowania szkoły w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie Nr 29 /2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych
im. gen. Władysława Andersa w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania szkoły w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Podstawa prawna:
1) § 13c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952 i 1111),
2) Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01 września 2020r.


zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Procedury Bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie.
1. Procedura Ogólna z załącznikami:
a) Procedura mycia i dezynfekcji rąk wraz z instrukcjami,
b) Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad użytkowania biblioteki szkolnej,
c) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID 19 ucznia lub pracownika,
d) Procedura korzystania ze sklepiku szkolnego oraz automatów serwujących napoje i artykuły spożywcze,
e) Procedura sprzątania, dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń,
f) Wytyczne dla pielęgniarki szkolnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

  dyrektor szkoły 
 / - / Edyta Chudoba

Współpraca międzynarodowa


Szkoły z którymi współpracujemy:1. Kolegium Technologii Biznesu i Prawa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ł.Ukrainki w Łucku (od 2005 r.) http://ktbp.net.ua/

2. Lycée Jules Verne, Limours, Francja

3. Instituto de Educación Secundaria San Juan de Mairena,San Sebastian de los Reyes, Hiszpania

4. Realschule w Sheinfeld, Bawaria

5. Kauno "Vyturio" Gimnazija, Kowno, Litwa www.vyturys.kaunas.lm.lt

6. Helsingin Medialukio, Helsinki, Finlandia www.melu.fi

7. I.T.I. A.Pacinotti, Fondi, Włochy www.itisfondi.gov.it