doradca zawodowy

mgr Anna Zarczuk

dzień godz. pracy
poniedziałek 09:40 - 13.40
wtorek 09:40 - 14.00
czwartek 12.20 - 13.10
piątek 09.40 - 11.30

 

 

PRZYDATNE LINKI

Barometr zawodów
Informator o zawodach (źródło Lubelskie Kuratorium Oświaty)
Jakie wybrać studia
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Fundusze Europejskie Dla Młodych
Mapa Karier


PLAN REALIZACJI
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO


CEL GŁÓWNY:

Pomoc młodzieży w planowaniu własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

CELE:

 • Wspieranie młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 • Pomoc młodzieży w analizowaniu swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 • Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach współczesnego rynku pracy, zarówno krajowego jak i europejskiego oraz o systemie szkolnictwa wyższego.
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

ZADANIA:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego
 • obserwacja własna oraz wywiady z uczniami i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb uczniów odnośnie informacji edukacyjnych i zawodowych,
 • pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu,
 • wskazanie młodzieży konieczności dokonania bilansu kompetencji (samopoznanie, słabe i mocne strony, zainteresowania, umiejętności),
 • pomoc w określeniu celów zawodowych uczniów,

 1. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom,
 • kształtowanie postawy przedsiębiorczości,
 • dostarczanie informacji na temat współczesnego rynku pracy,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery, wyborze kierunku studiów i podjęciu roli zawodowej,
 • zapoznanie młodzieży z metodami aktywnego poszukiwania pracy,
 • zapoznanie z rynkiem pracy i zawodami przyszłości,
 • ćwiczenie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny),
 • ćwiczenia przygotowujące do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

 1. Opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami programu realizacji WSDZ oraz koordynacja jego realizacji.
 • współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, bibliotekarzami, pedagogami i pielęgniarką szkolną.

 1. Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów w zakresie realizacji działań określonych w programie.
 • współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, bibliotekarzami, pedagogami i pielęgniarką,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Chełmie,
 • współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy, filia w Chełmie,
 • współpraca z Centrum Młodzieży i Pracy OHP w Chełmie,
 • współpraca z PWSZ w Chełmie (Uczelniany Inkubator Kariery)

 1. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • inicjowanie i koordynowanie różnego rodzaju zajęć i działań związanych z podjęciem decyzji edukacyjno - zawodowej przez uczniów,
 • gromadzenie i ciągłe aktualizowanie warsztatu pracy doradcy zawodowego (materiały metodyczno – dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, informatory na uczelnie wyższe, przewodniki po zawodach, filmy edukacyjne, testy i ankiety),
 • udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów oraz uczelni wyższych.

Tematyka działań

Adresaci działań

Metody i formy realizacji działań

Termin

Osoby odpowiedzialne

Poznawanie własnych zasobów

Ja i moje potrzeby - czyli jaki jestem?

Uczniowie klas I

Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem szkolnym

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas, pedagodzy

Co nas łączy – prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

Uczniowie klas I

Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem szkolnym

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas, pedagodzy

Określamy nasz temperament – minikwestionariusz.

Uczniowie klas I

Zajęcia z doradcą zawodowym

Cały rok szkolny

Doradca zawodowy

Określanie preferencji i predyspozycji zawodowych – test duński.

Uczniowie klas I

Zajęcia z doradcą zawodowym

Cały rok szkolny

Doradca zawodowy

Świat zawodów i rynek pracy

Informacja edukacyjno – zawodowa.

Uczniowie klas I

Zajęcia z doradcą zawodowym

Cały rok szkolny

Doradca zawodowy

Świat zawodów – spotkania z ciekawymi ludźmi.

Uczniowie klas I

Zajęcia z wychowawcami, wycieczki zawodoznawcze

Cały rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów kierunkowych

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie wymogiem współczesnego rynku pracy.

Uczniowie klas I

Zajęcia z doradcą zawodowym

Cały rok szkolny

Doradca zawodowy

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Uczniowie klas I

Zajęcia z doradcą zawodowym

Cały rok szkolny

Doradca zawodowy

Moje plany życiowe.

Uczniowie klas I

Zajęcia z wychowawcami, doradcą zawodowym

Cały rok szkolny

Doradca zawodowy, wychowawcy klas

Dokąd zmierzamy ? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.

Uczniowie klas I

Zajęcia z wychowawcami, pedagogiem szkolnym

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas, pedagodzy