Procedury funkcjonowania szkoły w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie Nr 29 /2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych
im. gen. Władysława Andersa w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania szkoły w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Podstawa prawna:
1) § 13c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952 i 1111),
2) Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01 września 2020r.


zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Procedury Bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie.
1. Procedura Ogólna z załącznikami:
a) Procedura mycia i dezynfekcji rąk wraz z instrukcjami,
b) Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad użytkowania biblioteki szkolnej,
c) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID 19 ucznia lub pracownika,
d) Procedura korzystania ze sklepiku szkolnego oraz automatów serwujących napoje i artykuły spożywcze,
e) Procedura sprzątania, dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń,
f) Wytyczne dla pielęgniarki szkolnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

  dyrektor szkoły 
 / - / Edyta Chudoba