DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmieim. gen. Władysława Andersa w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ekonomy.pl ZespołuSzkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie im gen. Władysława Andersa.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Brak alternatywy dla treści nietekstowych,
 • Na stronie nie zapewniono właściwej relacji dla informacji,
 • Elementy nawigacyjne na stronach internetowych polegają tylko na charakterystykach zmysłowych komponentów,
 • Kontrast pomiędzy tekstem, a tłem nie jest wystarczający,
 • Nie zawarto tytułu opisowegostrony internetowej,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na przynajmniej dwa sposoby,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Kod strony internetowej zawiera błędy,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-07. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skrótyklawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Adamczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 565 52 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia używane w codziennym funkcjonowaniu szkoły.
 2. Wejście główne usytuowane od strony północnej budynku. Do wejścia prowadzą schody, zabezpieczone po obu stronach barierkami. Wejście składa się z kompleksu dwóch podwójnych drzwi. Wejście jest chronione przez systemem kontroli dostępu, kamerę TV przemysłowej oraz zabezpieczone daszkiem przed opadami atmosferycznymi. Wejście jest dodatkowo oświetlone.
 3. Wejściem głównym wchodzi do budynku personel szkoły oraz interesanci. Personel używa spersonalizowanych kart magnetycznych. Interesanci ubiegający się o wejście do placówki szkolnej, korzystają z domofonu. Po wejściu do budynku, interesant jest kierowany lub doprowadzany przez pracownikaszkoły do właściwego miejsca.
 4. Wejście do szatni uczniów zlokalizowane w suterenie od strony południowej budynku. Do wejścia prowadzą schody. Wejście chronione jest przez system kontroli dostępu, kamerę TV przemysłowej oraz jest w całości zadaszone i osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych . Wejście jest dodatkowo oświetlone.
 5. Wejściem do szatni uczniów wchodzą do budynku uczniowie, używając spersonalizowanych kart magnetycznych. Korzystanie z szatni odbywa się pod nadzorem pracownika szkoły. Z szatni uczniowie udają się bezpośrednio na wyższe kondygnacje budynku szkolnego, gdzie zlokalizowane są sale lekcyjne.
 6. Wejście do budynku łącznika sali gimnastycznej od strony południowo –zachodniej. Wejście zlokalizowane jest na poziomie gruntu. Chronione jest poprzez monitoring kamery TV oraz jest dodatkowo oświetlone.
 7. Wejście uruchamiane jest tylko w określonych godzinach lub w sytuacjach, wymagających usprawnienia ruchu uczniów i personelu szkoły.
 8. Budynek szkoły posiada 4 główne kondygnacje oraz łącznik prowadzący z budynku szkoły do budynku sali gimnastycznej. Kondygnacje tworzą : suterena, parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Korytarz w suterenie budynku ma kształt litery L. Prowadzi on od wejścia dla uczniów do szatni dla uczniów. Korytarze na trzech pozostałych kondygnacjach budynku są usytuowane od północnej strony budynku, mają kształt prostokątny z prostokątnym wykuszem w którym umieszczona są okna oświetlające korytarze. Z korytarzy prowadzą wejścia do sal lekcyjnych.
 9. Dodatkowy korytarz prowadzi z budynku szkoły do budynku sali gimnastycznej. Korytarz ten ma kształt prostokątny, prowadzą do niego dwa biegi schodów. W korytarzu usytuowano wejście do budynku łącznika, wejścia do pomieszczeń bloku sportowego.
 10. Wszystkie osoby przebywające w budynku szkolnym mają niczym nie ograniczony dostęp do korytarzy.
 11. W budynku szkolnym znajdują się dwie klatki schodowe, usytuowane po stronie wschodniej i zachodniej budynku. Z klatek schodowych istnieje niezależny dostęp do korytarzy na każdej kondygnacji budynku, od sutereny do drugiego piętra. Wszystkie biegi schodów są odpowiednio oznaczone. W budynku nie ma przeszkód architektonicznych utrudniających dostęp do schodów.
 12. Szkoła nie posiada żadnej windy.
 13. Dla osób niepełnosprawnych jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe, na parkingu od południowej strony budynku szkoły. Osoby niepełnosprawne korzystają z wejścia do szkoły usytuowanego w budynku łącznika, zlokalizowanego naprzeciwko parkingu z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 14. Interesanci, którzy korzystają z pomocy psa asystującego mają dostęp do części administracyjnej szkoły zlokalizowanej na parterze budynku i w tej części szkoły załatwiane są wszystkie sprawy interesanta. Uczniowie, którzy korzystaliby z psa asystującego, będą objęci nauczaniem indywidualnym.
 15. Szkoła nie posiada dostosowań w zakresietłumacza migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej