Wizja i misja szkoły

Misja
Do Was Młodych należy przyszłość, myślimy w kategoriach ludzkiego przemijania, które jest zawsze przemijaniem ku przyszłości, kiedy mówimy: od Was zależy przyszłość, myślimy w kategoriach etycznych, wedle wymogów odpowiedzialności moralnej, która każe nam przypisywać człowiekowi, jako osobie – oraz wspólnotom i społeczeństwom złożonym z osób – podstawową wartość ludzkich czynów, zamierzeń, inicjatyw i intencji.

Jan Paweł II

Wizja
Jesteśmy przyjaźni uczniom i rodzicom, szanujemy ich poglądy, stwarzamy atmosferę tolerancji. Proces wychowania opieramy na wartościach moralnych, pomagamy we wszechstronnym rozwoju zainteresowań, talentów i własnej osobowości ucznia. Uczymy samoakceptacji, kreatywności, poruszania się w kręgu otaczających zjawisk społeczno–kulturowych. Pomagamy przezwyciężać młodzieńcze stresy, jednocześnie wskazujemy kierunek przyszłej drogi życiowej. Otaczamy opieką rodzinę jako podstawową komórkę społeczeństwa. Wychowujemy ku przyjaźni i miłości. Uczymy prawdy, szlachetności, wrażliwości i odpowiedzialności. Pielęgnujemy tradycje oraz obyczaje regionu i ojczyzny. Kształtujemy postawy proobronne i patriotyczne młodzieży. Promujemy właściwe postawy moralne poprzez wartości odnajdywane w etosie służb mundurowych.
Nawiązujemy kontakty z wyższymi uczelniami i ze szkołami za granicą. Promujemy się w szkołach podstawowych i gimnazjach.. Pragniemy wychować przyszłego Obywatela Zjednoczonej Europy, który nie zapomina o najwyższych wartościach życia – „Bóg – Honor – Ojczyzna".