Konkurs na projekt koszulki z logo Drużyny K

konkurs druzynaK

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs na projekt koszulki z logo Drużyny K”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Drużyna K oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Generała Władysława Andersa w Chełmie (zwany dalej Organizatorem).

  2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

  3. Projekty graficzne w wersji elektronicznej należy nadsyłać do dnia 04.09.2024r. (włącznie) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych i mogą w nim samodzielnie uczestniczyć tylko uczniowie ZSEiM.

  5. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 2. ZASADY KONKURSU

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie grafiki na koszulkę i przesłanie jej do Organizatora.

  2. Przygotowane prace powinny być projektami obejmującymi graficzne przedstawienie loga Drużyny K, loga Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Generała Władysława Andersa w Chełmie oraz loga PCK.

  3. Logo Szkoły, Drużyny K oraz PCK można pobrać z internetu.

  4. Wiadomość elektroniczna zawierająca projekty winna być ponadto uzupełniona o: imię i nazwisko autora projektu, klasę oraz wychowawcę klasy.

  5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom prac konkursowych.

 3. JURY I OCENA

  1. Do dnia 06.09.2024r.. Jury Konkursowe wyłoni zwycięzców.

  2. Przy ocenie projektów konkursowych Jury Konkursowe brać będzie pod uwagę: oryginalny i unikalny charakter projektu, wymiar artystyczno-estetyczny, wymiar techniczny. Projekty mogą w niekonwencjonalny sposób wykorzystywać loga, lecz nie mogą ingerować w formę logotypu.

  3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury Konkursu. Jury przyzna jedną nagrodę główną (I miejsce).

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną informację przesyłając uczestnikom wiadomość e-mail.

  5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie facebook Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.

  6. Nagrodzona osoba zostanie poinformowana o wynikach Konkursu drogą mailową.

 4. NAGRODY

  1. Nagrodą główną w Konkursie jest wykorzystanie projektu do stworzenia koszulek dla Drużyny K, Kropka Dyrektora oraz nagroda upominkowa.

  2. Nagroda musi być odebrana przez osobę nagrodzoną osobiście.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy na swoim facebooku https://www.facebook.com/chelmekonomy, na co uczestnicy przystępując do udziału w Konkursie- wyrażają zgodę.

 5. PRAWA AUTORSKIE

  Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu własność pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe związane z pracą konkursową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności:

  1. w zakresie utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich, wytwarzanie egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.1.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności prezentowania pracy konkursowej w Internecie. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Decyzje Jury Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

  2. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu i potwierdzeniem oświadczenia zawartego w punkcie 7.1 niniejszego regulaminu.

  3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed ogłoszeniem wyników Konkursu, co wiąże się z możliwością rezygnacji Uczestników z udziału w Konkursie.

  6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach, o których mowa w pkt. 2.5 Regulaminu, jak również możliwość nie przyznania nagrody głównej z uwagi na niski poziom nadesłanych prac.

 7. OŚWIADCZENIA

  1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin;

  2. jest autorem projektu, który zgłasza do udziału w Konkursie;

  3. prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie projektów je przedstawiających również dla celów reklamowych Konkursu.

  4. przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane projekty, a które osoby trzecie mogły kierować przeciwko Organizatorom Konkursu.

  5. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego projektu przez Organizatora w dowolnym czasie i formie, w tym do druku dowolnej liczby egzemplarzy, do zamieszczenia ich w Internecie, do utrwalania, zwielokrotniania wszelkimi technikami.\

  6. wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. oraz o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133 poz. 883). Oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumie i w pełni akceptuje.

 8. KOMUNIKACJA

  W razie dodatkowych pytań dotyczących Konkursu należy kontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź bezpośrednio w szkole z Sorką Iloną Godewską lub przewodniczącą Drużyny K - Oliwią Małysz z kl.5at.