Nabór do klas I na rok szkolny 2024/2025

Nabór do klas I na rok szkolny 2024/2025

Klasa 1ct – Oddział Przygotowania Wojskowego

1. Opis oddziału

1ct - technik ekonomista - Oddział Przygotowania Wojskowego (mundurowa)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Technik ekonomista - Oddział Przygotowania Wojskowego (mundurowa)
Liczba punktów przy przyjęciu do szkoły - 100 pkt

Nauka w tej klasie:
• kształtuje postawy proobronne i patriotyczne młodzieży oraz uczy szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski,
• promuje właściwe postawy moralne przez wartości odnajdywane w etosie służby wojskowej,
• pozwala zdobywać wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowuje do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej),
• podnosi sprawność fizyczną oraz promuje zdrowy styl życia i rozwija zainteresowania,
• kształtuje uniwersalne kompetencje społeczne oraz zdolności obronne.

Ponadto realizacja przedmiotu "Przygotowanie wojskowe" ukierunkowane jest na:
• promocję obronności kraju i Sił Zbrojnych RP,
• wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP,
• upowszechnienie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych, a w szczególności umiejętności racjonalnych zachować w obliczu zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych,
• przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych.

Klasa jest objęta patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.
Oddział Przygotowania Wojskowego jest certyfikowanym oddziałem MON.

W zawodzie technik ekonomista uczniowie uzyskują kwalifikacje:
• pierwsza kwalifikacja - EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
• druga kwalifikacja - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Drugi język obcy do wyboru w zależności od ilości chętnych:
- j. rosyjski od podstaw
- j. rosyjski kontynuacja
lub
- j. niemiecki od podstaw
- j. niemiecki kontynuacja

2. Specyfika rekrutacji

Konkurencje sprawnościowe:

DZIEWCZĘTA:

Skłony w czasie 2 minut (brzuszki)
60 i więcej – 10 pkt.
59 -55 - 9 pkt.
54 - 50 - 8 pkt.
49 - 45 - 7 pkt.
44 - 40 - 6 pkt.
39 – 35 - 5 pkt.
34 i mniej – 0 pkt.

Ugięcia ramion na ławeczce w czasie 2 minut (pompki)
30 i więcej – 10 pkt.
29 - 25 - 9 pkt.
24 - 20 - 8 pkt.
19 - 15 - 7 pkt.
14 - 10 - 6 pkt.
9 – 5 - 5 pkt.
4 i mniej - 0 pkt.

Bieg 10 x 10 ( bieg wahadłowy)
31,00 i mniej - 10 pkt.
31,01 – 31,50 - 9 pkt.
31,51 – 32,00 - 8 pkt.
32,01 – 33,00 - 7 pkt.
33,01 – 34,00 - 6 pkt.
34,01 – 35,00 - 5 pkt.
35,01 i więcej - 0 pkt.

Bieg na dystansie 1000 m
4,00 i mniej - 10 pkt.
4,01 – 4,15 - 9 pkt.
4,16 – 4,30 - 8 pkt.
4,31 – 4,45 - 7 pkt.
4,46 – 5,00 - 6 pkt.
5,01 – 5,30 - 5 pkt.
5,31 i więcej - 0 pkt.

CHŁOPCY:

Skłony w czasie 2 minut (brzuszki)
60 i więcej – 10 pkt.
59 -55 – 9 pkt.
54 - 50 – 8 pkt.
49 - 45 – 7 pkt.
44 - 40 – 6 pkt.
39 – 35 – 5 pkt.
34 i mniej – 0 pkt.

Ugięcia ramion na ławeczce w czasie 2 minut (pompki)
50 i więcej – 10 pkt.
49 - 45 – 9 pkt.
44 - 40 – 8 pkt.
39 - 30 – 7 pkt.
29 - 20 – 6 pkt.
19 - 10 – 5 pkt.
9 i mniej – 0 pkt.

Bieg 10 x 10 ( bieg wahadłowy)
30,00 i mniej – 10 pkt.
30,01 – 30,50 – 9 pkt.
30,51 – 31,00 – 8 pkt.
31,01 – 32,00 – 7 pkt.
32,01 – 33,00 – 6 pkt.
33,01 – 34,00 – 5 pkt.
34,01 i więcej – 0 pkt.

Bieg na dystansie 1000 m
3,30 i mniej – 10 pkt.
3,31 – 3,45 – 9 pkt.
3,46 – 4,00 – 8 pkt.
4,01 – 4,15 – 7 pkt.
4,16 – 4,30 – 6 pkt.
4,31 – 5,00 – 5 pkt.
5,01 i więcej – 0 pkt.

Przyjęci do tej klasy będą w pierwszej kolejności:
1. Kandydaci, którzy osiągnęli minimum 20 pkt. z próby sprawności fizycznej i mają status olimpijczyka.
2. Kandydaci, którzy osiągnęli minimum 20 pkt. z próby sprawności fizycznej uszeregowani od największej do najmniejszej liczby punktów osiągniętych w teście sprawności fizycznej kwalifikującej do przyjęcia do OPW. Jeśli w grupie będą kandydaci spełniający kryteria 1 i 2 i liczba tych kandydatów jest większa niż liczba miejsc, to w kolejnym etapie będą oni różnicowani według osiągnięć ze szkoły podstawowej tj. wyniku sprawdzianu ósmoklasisty i przedmiotów punktowanych.
3. Pozostałych kryteriów ogólnych dotyczących kryteriów ex aequo .

3. Wymagania dodatkowe

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do tej klasy powinien spełniać warunki niezbędne do pełnienia służby wojskowej i w trakcie nauki nie może mieć długotrwałego zwolnienia z wychowania fizycznego.

UWAGA!
Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziału przygotowania wojskowego od 20.05.2024 r. do 14.06.2024 r. do godz. 15.00
wraz z oświadczeniem rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do klasy OPW (do pobrania).

Przed próbą sprawności fizycznej należy złożyć oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (do pobrania)

Wnioski o przyjęcie do klasy OPW muszą być wygenerowanie w systemie elektronicznego naboru i złożone Punkcie Rekrutacyjnym Szkoły. Złożenie wniosku po tym okresie nie umożliwia zakwalifikowania Kandydata do tej klasy.


Test sprawności fizycznej dla Kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego:
18 czerwca 2024 godz. 9:00 - I termin,
26 czerwca 2024 - II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić do testu sprawnościowego w I terminie). W przypadku, gdy termin ulegnie zmianie zostanie to ogłoszone na stronie szkoły w zakładce Aktualności

Kandydaci przystępują do prób w strojach sportowych. Szkoła nie zapewnia kandydatom szatni do przebrania się, wodę (napoje) kandydaci zabezpieczają sobie we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia do prób jest złożenie u przewodniczącego komisji w części organizacyjnej:
• oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (na stronie szkoły)
• potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna)

Konkurencje sprawnościowe:
• Minimalny próg punktowy za wszystkie 4 konkurencje - 20 pkt
• Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 40 pkt.
• Uczeń, który nie uzyska min. 20 pkt. z testu sprawnościowego nie może ubiegać się o przyjęcie do klasy wojskowej.