TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW)


Przypominamy, że wnioski Kandydatów do klasy OPW nalezy składać w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15:00. Nie ma możliwości zweryfikować wniosku złożonego po 31 maja 2021 r. po 15:00.

Wnioski takie można składać do klasy OPW dopiero w rekrutacji uzupełniającej czyli od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r.
Próba sprawności fizycznej dla Kandydatów do OPW z rekrutacji uzupełniającej w dniu 10 sierpnia 2021 od godz. 9:00 na terenie szkoły.

 

Terminarz rekrutacji

 

Data początkowa

Data końcowa

Informacja o etapie

17.05.2021 08:00

21.06.2021 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (tylko do szkoły pierwszego wyboru, której klasa jest na pierwszym miejscu w liście wyboru)

25.06.2021 08:00

14.07.2021 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

25.06.2021 08:00

14.07.2021 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

Terminy próby sprawności fizycznej kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (klasa 1ct)

Data początkowa

Informacja o etapie

02.06.2021 09:00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

15.06.2021 09:00

Sprawdzian dla kandydatów, którzy zgłosili się, ale z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 2 czerwca 2021 r.

10.08.2021 09:00

termin dla rekrutacji uzupełniającej.

 

PRZYPOMNIENIE
Minimalny próg punktowy za wszystkie 4 konkurencje - 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 40 pkt.
Kandydat musi zaliczyć pozytywnie każdą z wyżej wymienionych konkurencji (minimum 5 pkt. z każdej).
Uczeń, który nie uzyska min. 20 pkt. z testu sprawnościowego nie może ubiegać się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.

 

Wykaz tworzonych klas pierwszych:

Szkoła / Klasa

Liczba miejsc

Przedmioty punktowane

Przedmioty rozszerzone

Zawód

III Liceum Ogólnokształcące
1al - policyjna (mundurowa)

32

język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

biologia
wiedza o społeczeństwie
język angielski

 

Technikum Ekonomiczne nr 3
1at-1 - technik ekonomista -
obsługa ruchu granicznego (mundurowa)

16

język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka

Technik ekonomista

Technikum Ekonomiczne nr 3
1at-2 - technik ekonomista - pożarniczo-ratownicza (mundurowa)

16

język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka

Technik ekonomista

Technikum Ekonomiczne nr 3
1bt - technik ekonomista - zarządzanie firmą

32

język polski
matematyka
język angielski
informatyka

matematyka

Technik ekonomista

Technikum Ekonomiczne nr 3
1ct - technik ekonomista oddział przygotowania wojskowego (mundurowa)

30

język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka

Technik ekonomista

 

Strona Kandydata
Aby Kandydaci, których szkoły podstawowe nie uczestniczą w naborze elektronicznym mogli stworzyć sobie konto w systemie naboru muszą skorzystać z poniższego linku i od 17 maja 2021 r. mogą tworzyć konta i przygotowywać wnioski o przyjęcie do wybranych szkół.
Proszę uważnie zapoznać się z krótką instrukcją na stronie Kandydata aby optymalnie skonfigurować wniosek o przyjęcie. Po przygotowaniu wniosku należy go wydrukować, Kandydat i przynajmniej jeden rodzic Kandydata musi go podpisać a następnie złożyć w punkcie rekrutacyjnym szkoły, której klasa wybrana została jako pierwsza na liście klas.
Jeżeli rodzic posiada profil zaufany, może złożyć wniosek elektronicznie. 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

Porady dla Kandydata, którego szkoła nie jest w systemie rekrutacji elektronicznej
Porady dla Kandydata, którego szkoła jest w systemie rekrutacji elektronicznej

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

 

 

III Liceum Ogólnokształcące

Technikum Ekonomiczne nr 3

klasa

1al
(mundurowa)

1at-1
(mundurowa)

1at-2
(mundurowa)

1bt

1ct
(mundurowa)

specjalizacja

policyjna

straż graniczna

pożarniczo-ratownicza

zarządzanie firmą

oddział przygotowania wojskowego (OPW)

zawód

-

technik ekonomista

technik ekonomista

technik ekonomista

technik ekonomista

poziom punktowy kwalifikujący do oddziału

110

90

90

90

próba sprawnościowa (kwalifikacja) - min. 20 pkt. 90 pkt.

kwalifikacje w zawodzie

-

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • język polski
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

biologia,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

pierwszy język obcy

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

drugi język
(do wyboru)

język niemiecki,
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

język niemiecki
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

język niemiecki
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

język niemiecki
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

język niemiecki
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

innowacje

przedmiot 
"Specjalizacja policyjna"

przedmiot
"Służba graniczna"

przedmiot 
"Specjalizacja pożarnicza"

-

przedmiot
"Przygotowanie Wojskowe"

patronat

Komenda Miejska Policji w Chełmie

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Akademia Sztuki Wojennej Rembertów - Warszawa,
19 Lubelska Brygada Zmechanizowana w Lublinie

wymagania dodatkowe

***

***

***

 

***


*** Uczeń ubiegający się o przyjęcie do tej klasy powinien spełniać warunki niezbędne do pełnienia służby mundurowej i w trakcie nauki nie może mieć długotrwałego zwolnienia z wychowania fizycznego.