Terminarz rekrutacji

Data początkowa

Data końcowa

Informacja o etapie

16.05.2022 08:00

24.06.2022 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (tylko do szkoły pierwszego wyboru, której klasa jest na pierwszym miejscu w liście wyboru)

16.05.2022 08:00

31.05.2022 15:00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do Oddziału Przygotowania Wojskowego

24.06.2022 08:00

14.07.2022 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

22.07.2022 08:00

28.07.2022 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

Terminy próby sprawności fizycznej
Kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (klasa 1ct)

Data początkowa

Informacja o etapie

08.06.2022 09:00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

05.07.2022 09:00

Sprawdzian dla kandydatów, którzy zgłosili się, ale z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 10.06.2022 r.

05.08.2021 09:00

termin dla rekrutacji uzupełniającej.

 

Przypomnienie

Minimalny próg punktowy za wszystkie 4 konkurencje - 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 40 pkt.
Kandydat musi zaliczyć pozytywnie każdą z wyżej wymienionych konkurencji (minimum 5 pkt. z każdej).
Uczeń, który nie uzyska min. 20 pkt. z testu sprawnościowego nie może ubiegać się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.

Wykaz tworzonych klas pierwszych:

Szkoła / Klasa

Liczba miejsc

Przedmioty punktowane

Przedmioty rozszerzone

Zawód

III Liceum Ogólnokształcące
1al-1 - policyjna (mundurowa)

16

język polski

matematyka

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

j. angielski

geografia

wos

 

III Liceum Ogólnokształcące

1al-2 - europejska

16

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

j. angielski

geografia

wos

 

Technikum Ekonomiczne nr 3

1at-1 - technik ekonomista -

obsługa ruchu granicznego (mundurowa)

16

język polski

matematyka

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka

Technik ekonomista

Technikum Ekonomiczne nr 3

1at-2 - technik ekonomista - pożarniczo-ratownicza (mundurowa)

16

język polski

matematyka

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka

Technik ekonomista

Technikum Ekonomiczne nr 3

1bt - technik reklamy

16

j. polski

matematyka

plastyka

informatyka

j. angielski

Technik reklamy

Technikum Ekonomiczne nr 3

1bt - technik rachunkowości

16

j. polski

matematyka

wos

informatyka

matematyka

Technik rachunkowości

Technikum Ekonomiczne nr 3

1ct - technik ekonomista oddział przygotowania wojskowego (mundurowa)

30

język polski

matematyka

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka

Technik ekonomista

Strona Kandydata

Aby Kandydaci, których szkoły podstawowe nie uczestniczą w naborze elektronicznym mogli stworzyć sobie konto w systemie naboru muszą skorzystać z poniższego linku i od 16 maja 2022 r. mogą tworzyć konta i przygotowywać wnioski o przyjęcie do wybranych szkół.
Proszę uważnie zapoznać się z krótką instrukcją na stronie Kandydata aby optymalnie skonfigurować wniosek o przyjęcie. Po przygotowaniu wniosku należy go wydrukować, Kandydat i przynajmniej jeden rodzic Kandydata musi go podpisać a następnie złożyć w punkcie rekrutacyjnym szkoły, której klasa wybrana została jako pierwsza na liście klas.
Jeżeli rodzic posiada profil zaufany, może złożyć wniosek elektronicznie.

Link do strony Kandydata:
https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do tej klasy powinien spełniać warunki niezbędne do pełnienia służby wojskowej i w trakcie nauki nie może mieć długotrwałego zwolnienia z wychowania fizycznego.
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się:

  • 08 czerwca 2022 r. od godz. 9:00;
  • 05 lipca 2022 r., godz. 9:00 - sprawdzian dla kandydatów, którzy zgłosili się, ale z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 10 czerwca 2022 r.;
  • 05 sierpnia 2022 r., godz. 9:00 - termin dla rekrutacji uzupełniającej.

Kandydaci przystępują do prób w strojach sportowych. 
Warunkiem dopuszczenia do prób jest złożenie u przewodniczącego komisji w części organizacyjnej:

  • oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych >>POBIERZ<< do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (na stronie szkoły)
  • potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna)

Konkurencje sprawnościowe:

Lp.

Konkurencja

Wynik

Ilość punktów

1

Skłony w czasie 2 min. (brzuszki)

60 i więcej

10

55-59

9

50-54

8

45-49

7

40-44

6

35-39

5

2

Ugięcia ramion na ławeczce w czasie 2 min. (pompki)

50 i więcej

10

 

 

45-49

9

 

 

40-44

8

 

 

35-39

7

 

 

30-34

6

 

 

25-29

5

3

Bieg 10x10 (bieg wahadłowy)

30 s. i mniej

10

 

 

32,59-20,01

9

 

 

34,59-33,00

8

 

 

36,59-35,00

7

 

 

38,59-37,00

6

 

 

40,59-39,00

5

4

Bieg na dystansie 3 km

14,00 min. i mniej

10

 

 

14,30-14,01

9

 

 

15,00-14,31

8

 

 

15,31-15,01

7

 

 

16,00-15,30

6

 

 

16,30-16,01

5

 

Minimalny próg punktowy za wszystkie 4 konkurencje - 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 40 pkt.
Kandydat musi zaliczyć pozytywnie każdą z wyżej wymienionych konkurencji (minimum 5 pkt. z każdej).

Uczeń, który nie uzyska min. 20 pkt. z testu sprawnościowego nie może ubiegać się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.
W rekrutacji do tej klasy liczy się przede wszystkim wynik próby sprawnościowej i ona decyduje o kolejności przyjęć do tej klasy. Na drugim miejscu jest wynik punktowy z osiągnięć ze szkoły podstawowej.


WYJAŚNIENIE
Jeżeli Kandydat na próbie sprawności uzyska np. 40 pkt. a z osiągnięć ze szkoły podstawowej 100 pkt. to ma pierwszeństwo przed Kandydatem, który w próbie uzyskał 25 pkt a za osiągnięcia ze szkoły podstawowej 180 pkt.

 

Oferta edukacyjna 2022/23

III Liceum Ogólnokształcące

innowacje tak (specjalizacja policyjna) nie
Klasa 1a
profil policyjno-europejska
liczebność 16 16
przedmioty rozsz.

j.angielski
geografia
wos

j.angielski
geografia
wos
jęz. obce j.angielski
j.rosyjski / j.niemiecki

j.angielski
j.rosyjski / j.niemiecki

przedm. punktowane

j.polski
matematyka
edb
w-f

j.polski
matematyka
wos
w-f
czy mundurowa? mundurowa niemundurowa

 Technikum Ekonomiczne nr 3

innowacje tak (obsługa ruchu granicznego) tak (pożarniczo-ratownicza)
Klasa 1at
zawód technik ekonomista
liczebność 16 16
przedmioty rozsz. matematyka matematyka
jęz. obce j.angielski
j.rosyjski / j.niemiecki
j.angielski
j.rosyjski / j.niemiecki
przedm. punktowane j.polski
matematyka
w-f
edb
j.polski
matematyka
w-f
edb
czy mundurowa? mundurowa mundurowa

 

innowacje nie nie
Klasa 1BT
zawód technik reklamy technik rachunkowości
liczebność 16 16
przedmioty rozsz. j.angielski matematyka
jęz. obce j.angielski
j.rosyjski / j.niemiecki
j.angielski
j.rosyjski / j.niemiecki
przedm. punktowane j.polski
matematyka
plastyka
informatyka
j.polski
matematyka
wos
informatyka
czy mundurowa? niemundurowa niemundurowa

 

innowacje tak (Oddział Przygotowania Wojskowego)
Klasa 1ct
zawód technik ekonomista
liczebność 30
przedmioty rozsz. matematyka
jęz. obce j.angielski
j.rosyjski / j.niemiecki
przedm. punktowane j.polski
matematyka
W-f
edb
czy mundurowa? mundurowa
     test sprawnościowy

 

Więcej artykułów…