Informacja dotycząca wyboru klasy OPW

Drodzy Kandydaci, 

Informujemy, iż przy wyborze klasy OPW zarówno z pierwszej jak i kolejnej preferencji obowiązuje próba sprawności fizycznej, która odbędzie się 12 czerwca br. o godz. 9:00.

 

 

Rekrutacja 2023

Informacja dotycząca naboru do klas mundurowych:

Informujemy, iż przy rekrutacji do wszystkich klas mundurowych wymagane jest obywatelstwo polskie kandydata.

 

 

Dokumenty wymagane w toku rekrutacji

 1. Wniosek o przyjęcie do III Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Ekonomicznego nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie wydrukowany z systemu naboru elektronicznego „Vulcan (KSEON Optivum)” zawierający informacje i załączniki potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna.
 2. Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego składają dokumenty wg zasad opisanych w w skróconym terminie - od 15.05.2023 r. do 31.05.2023 r. do godz. 15.00. Obowiązuje ich również próba sprawności fizycznej, której pozytywny wynik decyduje o możliwości ubiegania się o przyjęcie do Oddziału Przygotowania Wojskowego.
 3. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, które należy złożyć po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
 4. Dwie fotografie legitymacyjne z zapisanymi na odwrocie danymi: imię, nazwisko – składana wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Karta zdrowia, którą należy dostarczyć do 25 sierpnia 2023 r.
 6. Zaświadczenie o przydatności do zawodu uzyskane z Przychodni Medycyny Pracy.


Terminy rekrutacji

L.p.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  od 15.05.2023 r.
do 23.06.2023 r.
 od 24.07.2023 r.
do 31.07.2023 r.
 2  Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziału przygotowania wojskowego.  od 15.05.2023 r.
do 31.05.2023 r.
do godz. 15.00
 od 24.07.2023 r.
do 31.07.2023 r.
 3  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust.4 oraz art. 143 ust.l pkt 4 ustawy — Prawo oświatowe.  12.06.2023 r.
II termin:
5.07. 2023 r.
 od 1.08.2023 r.
do 4.08.2023 r.
 4  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.  I termin
do 16.06.2023 r.
II termin
do 6.07. 2023 r.
 do 7.08.2023 r.
 5  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  18.07.2023 r.
do godz. 12.00
 8.08.2023 r.
do godz. 12.00
 6  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy - Prawo oświatowe.  od 15.05.2023 r.
do 19.07.2023 r.
 od 24.07.2023 r.
do 9.08.2023 r.
 7  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  od 18.07.2023 r.
do 21.07.2023 r.
do godz. 15.00
 od 8.08.2023 r.
do 11.08.2023 r.
do godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24.07.2023 r.
do godz. 12.00
14.08.2023 r.
do godz. 12.00

 

Terminy prób sprawności fizycznej dla Kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

 

Data  Informacja o etapie
12.06.2023
godz. 09:00
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego
05.07.2023
godz. 09:00
Sprawdzian dla kandydatów, którzy zgłosili się, ale z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 12.06.2023 r.
04.08.2023
godz. 09:00
Termin dla rekrutacji uzupełniającej.

 

Próba sprawności fizycznej

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do tej klasy powinien spełniać warunki niezbędne do pełnienia służby wojskowej i w trakcie nauki nie może mieć długotrwałego zwolnienia z wychowania fizycznego.
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się w dniu:

 • 12.06.2023 godz. 09:00 - próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego
 • 05.07.2023 godz. 09:00 - sprawdzian dla kandydatów, którzy zgłosili się, ale z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 12.06.2023 r.
 • 04.08.2023 godz. 09:00 - termin dla rekrutacji uzupełniającej.

Kandydaci przystępują do prób w strojach sportowych. Szkoła nie zapewnia kandydatom szatni do przebrania się, wodę (napoje) kandydaci zabezpieczają sobie we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia do prób jest złożenie u przewodniczącego komisji w części organizacyjnej:

 • oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (na stronie szkoły)
 • potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna)

Konkurencje sprawnościowe:

 • Minimalny próg punktowy za wszystkie 4 konkurencje - 20 pkt
 • Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 40 pkt.

Konkurencje sprawnościowe:

Konkurencja

Dziewczęta

Chłopcy

Ilość punktów

Skłony w czasie 2 minut

(brzuszki)

60 I więcej

60 I więcej

10

 

59 -55

59 -55

9

 

54 - 50

54 - 50

8

 

49 - 45

49 - 45

7

 

44 - 40

44 - 40

6

 

39 – 35

39 – 35

5

 

34 i mniej

34 i mniej

0

Ugięcia ramion na ławeczce w czasie 2 minut (pompki)

30 i więcej

50 i więcej

10

 

29 - 25

49 - 45

9

 

24 - 20

44 - 40

8

 

19 - 15

39 - 30

7

 

14 - 10

29 - 20

6

 

9 – 5

19 - 10

5

 

4 i mniej

9 i mniej

0

Bieg 10 x 10 ( bieg wahadłowy)

31,00 i mniej

30,00 i mniej

10

 

31,01 – 31,50

30,01 – 30,50

9

 

31,51 – 32,00

30,51 – 31,00

8

 

32,01 – 33,00

31,01 – 32,00

7

 

33,01 – 34,00

32,01 – 33,00

6

 

34,01 – 35,00

33,01 – 34,00

5

 

35,01 I więcej

34,01 I więcej

0

Bieg na dystansie 1000 m

4,00 I mniej

3,30 I mniej

10

 

4,01 – 4,15

3,31 – 3,45

9

 

4,16 – 4,30

3,46 – 4,00

8

 

4,31 – 4,45

4,01 – 4,15

7

 

4,46 – 5,00

4,16 -4,30

6

 

5,01 – 5,30

4,31 – 5,00

5

 

5,31 i więcej

5,01 i więcej

0

 

Kandydat musi zaliczyć pozytywnie każdą z wyżej wymienionych konkurencji (minimum 5 pkt. z każdej).

Uczeń, który nie uzyska min. 20 pkt. z testu sprawnościowego nie może ubiegać się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.

W rekrutacji do tej klasy liczy się przede wszystkim wynik próby sprawnościowej i ona decyduje o kolejności przyjęć do tej klasy. Na drugim miejscu jest wynik punktowy z osiągnięć ze szkoły podstawowej.
WYJAŚNIENIE
Jeżeli Kandydat na próbie sprawności uzyska np. 40 pkt. a z osiągnięć ze szkoły podstawowej 100 pkt. to ma pierwszeństwo przed Kandydatem, który w próbie uzyskał 25 pkt a za osiągnięcia ze szkoły podstawowej 180 pkt.

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznejo braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej