Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do ZSEiM w Chełmie

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z wymaganymi dokumentami będzie można składać w dwóch etapach.
Zgodnie z wytycznymi MEN wszystkie wymagane dokumenty składane od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r. prosimy wysyłać w formie elektronicznej drogą mailową na podany adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., natomiast oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy składać w ZSE i M w Chełmie od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (po zakwalifikowaniu kandydatów).

W przypadku braku możliwości wysłania drogą elektroniczną dokumentów kandydata, złożenie wniosku możliwe jest w placówce szkoły w formie papierowej lub założenie konta i wypełnienie wniosku dla kandydata.

  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzenia postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art.161 ust.2 ustawy - Prawo oświatowe).

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin składania

Dokumenty w wersji elektronicznej (składane od 15 czerwca do 10 lipca oraz od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.)

15 czerwca - 10 lipca

Wniosek o przyjęcie do ZSE i M w Chełmie (wydrukowany z systemu naboru elektronicznego) zawierający informacje i załączniki, potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna (skan dokumentu)

15 czerwca - 10 lipca

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skan dokumentu)

26 czerwca - 10 lipca

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (skan dokumentu)

31 lipca - 4 sierpnia

Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (skan dokumentu) oraz zmiana przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zmianę szkół, do których będą kandydować (w postaci skanu dokumentu)

13 lipca - 14 lipca

Próba sprawności fizycznych do klasy wojskowej dla kandydatów, którzy wybrali daną klasę w pierwszej preferencji (na terenie ZSEiM) od godz. 9:00

Termin składania

Dokumenty w wersji papierowej (oryginały) od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (po zakwalifikowaniu kandydata)

13 sierpnia - 18 sierpnia

Wniosek o przyjęcie do ZSE i M w Chełmie (wydrukowany z systemu naboru elektronicznego) zawierający informacje i załączniki, potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna

13 sierpnia - 18 sierpnia

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

13 sierpnia - 18 sierpnia

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

13 sierpnia - 18 sierpnia

Zaświadcenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu *

13 sierpnia - 18 sierpnia

2 fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, karta zdrowia

 * W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 

UWAGA!
Składając dokumenty w formie papierowej lub chcąc utworzyć konto w Punkcie Rekrutacyjnym Kandydat musi spełnić następujące warunki:
1. Być zdrowym.
2. Posiadać maseczkę.
3. Skorzystać z płynu dezynfekcyjnego przy wejściu do budynku szkoły.
4. Pojedynczo udać się do sali 15 na parterze szkoły w celu złożenia dokumentów lub utworzenia konta i wypełnienia wniosku Kandydata.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) towarzyszący Kandydatowi winni posiadać maseczki i korzystać z płynu dezynfekującego przy wejściu do szkoły..
6. Przed salą 15 może znajdować się jeden Kandydat z rodzicami lub prawnymi opiekunami – pozostali czekają na zewnątrz szkoły.

 

Badania lekarskie kandydatów do technikum ekonomicznego

Badania wykonywane są bezpłatnie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie Oddział w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, tel. 82 564-20-20, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15.00 

Do Ośrodka Medycyny Pracy należy zgłosić się z pobranym, wydrukowanym i podpisanym przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie skierowaniem."

Na badanie uczeń powinien dodatkowo zabrać ze sobą:

  • maseczkę,
  • dowód tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty),
  • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,
  • jeżeli uczeń posiada dodatkowe wyniki badań, należy je zabrać ze sobą,
  • jeżeli uczeń nosi okulary– zabrać je ze sobą.


Pragniemy podkreślić, iż przed badaniem uczniowie będą podlegać niezbędnym procedurom triażu na terenie WOMP w Chełmie (tj. pomiar temperatury, analiza karty ankiety epidemiologicznej).


Przypominamy, że uczniowie do 16 roku życia obowiązani są zgłaszać się z Rodzicem lub Opiekunem prawnym.
Celem zmniejszenia liczby osób zwracamy się o zgłoszenia z jednym rodzicem bądź jednym opiekunem prawnym.